REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOMYDERMACENTER.PL

z dnia 30.04.2018

Strona prowadzona jest przez spółkę L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowska 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 ("L’Oréal").

Niniejszy Regulamin re guluje zasady korzystania z serwisu myDermacenter.pl("Sklep") oraz w arunki dokonywania zakupów w Sklepie ("Regulamin").

Polityka Prywatności myDermacenter.pl("Polityka Prywatności") dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies myDermacenter.pl(„Polityka Cookies”) dostępna jest TUTAJ.

Na potrze by niniejszego Regulaminu:

  • • "Kupujący" oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Stronę Sklepu,
  • • "Użytkownik" oznacza osobę korzystającą ze Strony Sklepu,
  • • "Konsument" oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów L’Oréal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest:
a) zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników spersonalizowanych kont,
b) dokonywanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu zakupów przy wykorzystaniu konta, bądź też bez rejestracji.

2. Do korzystania ze Strony Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej)oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

2. WARUNKI ZAKUPU

1. Zakupów przez Stronę Sklepu mogą dokonywaćwyłącznieosoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Kupujący może zamówić nie więcej niż 10sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu. Kupujący może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

3. Możliwość złożenia zamówienia zostanie zablokowana w przypadku przekroczenia limitów zamówień określonych w punkcie 2.

3. PRODUKTY - CENA

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, ajedynie za proszenie do za warcia umowy w rozumieniu a rt. 71 Kodeksu c ywilnego.

2. Ws zystkie c eny podane na Stronie Sklepu:
a) podane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów wysyłki, które to koszty zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności za produkt i podawane są w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

3. L’Oréal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na Stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.

4. L’Oréal zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na Stronie Skle pu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie. Z zastrzeżeniem wykorzystania przez Kupującego kodów rabatowych obniżających wartość całego zamówienia znajdującego się w koszyku, ceny podane na Stronie Sklepu uwzględniają promocje obowiązującew momencie składania zamówienia.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupującyma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem. Kupujący może dokonać zamówienia, zakładając konto na Stronie Sklepu bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez re jestracji w Sklepie.

2. Informujemy, że możliwe jest jedynie składanie zamówień za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia drogą e-mailową i telefoniczną nie będą realizowane.

3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt(y) z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przyc isku "Do koszyka".

5. Kupującypo dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamów i Zapłać” wybrane towary w koszyku nie są rezerwowane.

7. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Płatność” Kupujący podaje na formularzu:
a) login (a dres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu albo
b) niezbędne pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy, numer te lefonu), jeżeli Kupujący nie założył konta na Stronie Sklepu.

8. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane L’Oréal za pośrednictwem Strony Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

5. DOSTAWA

1. Produkty dostarczane są za pomocą usług kurierskich lub paczkomatów InPost. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest poniżej:

 

SPOSÓB DOSTAWY

 

KOSZT DOSTAWY

Przesyłka kurierska FedEx

13zł

Paczkomaty InPost

9zł

2. Dostawa dla zamówień, w których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi 100 zł brutto lub więcej jest bezpłatna.

3. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana w ciągu od 3 do 7 dni roboczych.

4. Przed odebraniem paczkizaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kurieraorazskontaktowanie się jak na jszybciej z BiuremObsługi Klientaw celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe czynności ułatwią rozpatrywanie reklamacji, jednakże nie stanowią warunku jej rozpatrzenia.

6. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed za twierdzeniem przez Kupującegozamówienia, Kupującyzobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.

2. Za twierdzenie przez Kupującegozamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” oznacza skierowanie do L’Oréal oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

3. Każda płatność zrealizowanaprzez Kupującego -z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia -stanowi do momentu wysłania przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany prze zKupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie L’Oréal o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a L’Oréal.

5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia i potwierdzenia przez L’Oréal przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z punktem 4 powyżej. Po potwierdzeniu wszelkie zmiany muszą być procesowane za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie lub te lefonicznie).

7. PŁATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do w yboru sposobu płatności za zamówienie.

2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, "za pobraniem" u kuriera lub w Paczkomacie (o ile taka opcja będzie dostępna w momencie składania zamówienia, o czym Kupujący każdorazowo zostanie poinformowany na początku składania zamówienia).

3. W przypadku wyboru formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.

4. L’Oréal zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie.

5. L’Oréal do każdego zamówienia przesyła fakturę elektroniczną jakodowód sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6. Na życzenie Kupującego skierowane do Biura Obsługi Klienta L’Oréal wystawia faktury VAT, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. W celu wystawienia faktury VAT należy skontaktować się:
a) te lefonicznie pod numerem +48 22255 24 54
b) wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mydermacenter.pl
c) wysyłając zapytanie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Skontaktuj się z nami.

8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. L’Oréal zobowiązuje siędostarczyć zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestudni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

2. W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 Kupującymoże od umowy odstąpić albo wyznaczyć L’Oréal dodatkowy termin do doręczeniazamówienia, a po je go bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

3. W wypadku, gdy dane podane prze z Kupującegonie są kompletne przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, L’Oréal skontaktuje się z Kupującymdrogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez L’Oréal wezwania do ich uzupełnienia, L’Oréal zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w paragrafie 9, L’Oréal odpowiada w obec Kupującegoza niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającymz Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które L’Oréal zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

9. REKLAMACJA

1. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującegoniebędącego Konsumentem. Poniższe zasady odpowiedzialności L’Oréal z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.

2. L’Oréal zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Konsument w związku z ujawnioną wadą produktu, może żądać:
a) wymiany produktu na wolny od wad,
b) usunięcia wady produktu,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy – jeżeli wada jest istotna.

5. Wybór żądania należy do Konsumenta.

6. W przypadku wyboru przez Konsumentażądania usunięcia wady lub wymiany produktu na w olny od wad, L’Oréal dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. L’Oréal ma prawo odmówić spełnienia żądania Konsumenta, jeżeli jego wybór jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. W takiej sytuacji L’Oréal może zaproponować Konsumentowi inne rozwiązanie. Konsumentnie jest związany propozycją L’Oréal i może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób.

7. W przypadku wyboru przez Konsumentażądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli produkt nie był wcześniej wymieniany lub naprawiany przez L’Oréal (lub L’Oréal nie wywiązał się z obowiązku usunięcia wady lub wymiany), L’Oréal może zaproponować Konsumentowi niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami wymianę wadliwego produktu lub jego naprawę. Konsumentma prawo do zmiany sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową, który zaproponował L’Oréal. Zmiana propozycji L’Oréal nie będzie możliwa, jeżeli wybór dokonany prze z Konsumentajest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez L’Oréal.

8. L’Oréal nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumentaw ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu.

9. W przypadku obniżenia ceny, powinna ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

10. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail, w formie pisemnej listownie lub osobiście na a dres: Centrum Dystrybucyjne L’Oreal Polska , DZIAŁ ZWROTÓW MYDERMACENTER, ul. Stefana Batorego 6, Pass,05-870 Błonie C. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (punkt 4 powyżej). Konsument może wykorzystać do tego celu formularz reklamacyjny L’Oréal dołączany do każdego zamówienia.

11. Wraz z reklamacją Konsumentpowinien przesłać L’Oréal dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do re a lizacji.

12. Konsument powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres:
Centrum Dystrybucyjne L’Oreal Polska
DZIAŁ ZWROTÓW MYDERMACENTER
ul. Ste fana Batorego 6, Pass,
05-870 Błonie C

13. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt L’Oréal. L'Oreal nie ponosi kosztów reklamacji zgłoszonej po terminiewskazanym w punkcie 16.

14. L’Oréal, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej re klamacji i poinformuje Konsumentao dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsumentzażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a L’Oréal nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

15. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacjidoszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsumentma prawo żądać od L’Oréal naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu, w tym kosztów dostarczenia w a dliwego produktu.

16. L’Oréal odpowiada za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu w ydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumentaz tytułu rękojmi przedawnia się:
a) w przypadku wady fizycznej: z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
b) w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsumentdowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie w ydane w s porze z os oba trzecią stało się prawomocne, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności L’Oréal wskazanym w zdaniu poprzedzającym.

17. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

18. L’Oréal nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest producentem oraz nie świadczy usług posprzedażnych. Produkty sprzedawane w Sklepie, których producentem nie jest L’Oréal, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.

19. Użytkownik lub Kupującymoże zgłosić L’Oréal reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez L’Oréal. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adresBiura Obsługi Klienta L’Oréal.W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupującypowinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprze dawcaniezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia dołączany przez L’Oréal do każdego zamówienia. Dodatkowo formularz odstąpienia dostępny jest tutaj.

3.Oświadczenie o odstąpieniu należy dołączyć do przesyłki zwrotnej zawierającej produkt i wysłać na adres:
Centrum Dystrybucyjne L’Oreal Polska
DZIAŁ ZWROTÓW MYDERMACENTER
ul. Ste fana Batorego 6, Pass,
05-870 Błonie C

4. Konsumentjest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3 powyżej.

5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, za be zpieczenia produktu, nadania).

6. Zwrot uiszc zonej przez Konsumentaceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Konsumenta(do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez L’Oréal) zostanie dokonany przez L’Oréal niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentao odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumentaz dodatkową odpłatnością).

8. L’Oréal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

9. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące w ynikiemkorzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
a) której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według s pecyfikacji Konsumentalub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

12. Informacje na temat sposobuskorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument może również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta L’Oréal:
a) telefonicznie pod numerem +48 22255 24 54
b) wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mydermacenter.pl
c) wysyłając zapytanie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na s tronie Skontaktuj się z Nami.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsumentmoże uzyskaćrównież w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) możliwość zwróceniasię do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.

4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów luborganizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: pora dy@dlakonsumentow.pl.

12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowychw rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra dy(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w s prawie ochrony osób fizycznych w związku z prze twarzaniem danych osobowych i w s prawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie jest L’OréalPolska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Da niszewskiej 4.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowska 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

3. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) sąprzetwarzane w c elu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dos tawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika,dostarczenia zamówienia, wystawienia fa ktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez L’Oréal lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co L’Oréal, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

6. Dane osoboweprzetwarzane przez Administratoranie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownikalub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy za wartej z Kupującym, zgodnie z a rt. 28 RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

  • • w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika–3 la taod ostatniej interakcji z konta Użytkownika;
  • • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia –prze z okres 6 lat wynikającym z przepisów podatkowych;
  • • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz pra wa do złożenia reklamacji –prze z okre s realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

10. Użytkownik lub Kupujący może otrzymywać od L’Oréal drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach L’Oréal, jeżeli Użytkownik lub Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje re alizacji złożonego zamówienia.

11. Użytkownik lub Kupującyposiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do w yc ofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z pra wa do w ycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

12. Użytkownikowi lub Kupującemuprzysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującegona rusza prze pisy RODO.

13. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 11 i 12 należy skontaktować się z Inspektorem Da nych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

14. Strona w ykorzystuje pliki c ookies. Korzystając ze Strony SklepuUżytkownik lub Kupujący a kceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają L’Oréal świadczenie usług.Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z L’Oréal.

2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy produktach stanowią średnią z ocen, w danym momencie, przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej L’Oréal na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii –wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechnianiautworu w innych sposób niż wskazany powyżej –publiczne w ykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. W przypadku braku produktu w danym momencie na Stronie Sklepu Kupującymoże skorzystać z opcji „Sprawdź dostępność”, która polega na powiadomienia Kupującegoo dostępności produktu na wskazany adres e-mail.

5. W celu skorzystania z opcji „Sprawdź dostępność” należy:
a) wybrać odpowiednią opcję na stronie produktu;
b) wpisać adres e-mail na który ma zostać wysłana informacja o dostępności produktu;
c) potwierdzić zlecenie klikając „Powiadom mnie o dostępności produktu”.

6. Gdy produkt, w stosunku do którego skorzystano z opcji „Sprawdź dostępność” będzie dostępny dla Kupującychna wskazany a dres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o dostępności produktu.

7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozys kanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący lub Użytkownikmoże zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupującykażdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.

8. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. L’Oréal przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu6. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownikzostanie poinformowany przez umieszcze nie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 10 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto, Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany dokonta w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowiwiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkowniknie poinformuje L’Oréal o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownikjest związany Re gulaminem w nowym brzmieniu.

9. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprze dniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.

10. L’Oreal zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Kupującymoże zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.

12. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym lub Użytkownikiema L’Oréal podlegają prawu polskiemu.

(22) 255 24 54

Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

Opłata jak za standardowe połączenie