REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MYDERMACENTER.PL

z dnia 15.07.2019

Strona prowadzona jest przez spółkę L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ulicy Grzybowskiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 ("L’Oréal").

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu www.mydermacenter.pl ("Strona Sklepu") oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie ("Regulamin").

Polityka Prywatności Strony Sklepu ("Polityka Prywatności") dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies Strony Sklepu („Polityka Cookies”) dostępna jest TUTAJ.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • "Kupujący" oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Stronę Sklepu,
 • "Użytkownik" oznacza osobę korzystającą ze Strony Sklepu,
 • "Konsument" oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,
 • "Usługa” oznacza usługę świadczoną Użytkownikowi przez L’Oréal, na zasadach określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
 • „Kodeks cywilny” ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów L’Oréal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY SKLEPU

1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest dokonywanie w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu zakupów przy wykorzystaniu spersonalizowanego konta, bądź też bez jego rejestracji.

2. Ponadto, za pośrednictwem Strony Sklepu L’Oréal świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:

 • a. zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników spersonalizowanych kont;
 • b. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez L’Oréal na Stronie Sklepu;
 • c. prowadzenie na Stronie Sklepu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;
 • d. „Sprawdź dostępność” o której mowa w §17 pkt 4 Regulaminu;
 • e. udostępnienie możliwości dodawania opinii na temat produktów na Stronie Sklepu.

3. Do korzystania ze Strony Sklepu, w tym z Usług oraz do składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

4. W celu skorzystania z Usługi:

 • a. rejestracji i prowadzenia konta o którym mowa w punkcie 2 lit a. powyżej, należy zdalnie wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny na Stronie Sklepu) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację konta. Rejestracja konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu) Regulaminu.
 • b. o której mowa w pkt. 2 lit. c) powyżej, konieczne jest zaakceptowanie regulaminu danego programu lojalnościowego, konkursu lub akcji promocyjnej w sposób każdorazowo określony przez organizatora oraz udostępnienie przez Użytkownika danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi.
 • c. o której mowa w pkt. 2 lit. d) powyżej, należy wykonać czynności wskazane w §17 pkt 5 lit. a) – c)

5. Wykonanie odpowiednich czynności określonych w pkt 4 powyżej jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a L’Oréal umowy o świadczenie wybranej z usług drogą elektroniczną.

6. Konto zarejestrowane zgodnie z procedurą określoną w pkt 4 lit a. powyżej jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.

7. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi o której mowa w punkcie 2 lit a. oraz lit d. powyżej zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług o których mowa w punkcie 2 lit c. powyżej zostaje zawarta na czas określony liczony od dnia zaakceptowania przez Użytkownika regulaminu danego programu lojalnościowego, konkursu lub akcji promocyjnej do dnia zakończenia tego programu lojalnościowego, konkursu lub akcji promocyjnej.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim loginu i hasła umożliwiających korzystanie z konta na Stronie Sklepu. Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawarte przez osoby trzecie korzystające z konta danego Użytkownika, z przyczyn nieleżących po stronie L’Oréal, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

§2. WARUNKI ZAKUPU

1. Zakupów przez Stronę Sklepu mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego także posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Kupujący może zamówić nie więcej niż 6 sztuk tego samego produktu w jednym zamówieniu. Kupujący może złożyć maksymalnie 5 zamówień dziennie.

3. Możliwość złożenia zamówienia zostanie zablokowana w przypadku przekroczenia limitów zamówień określonych w punkcie 2.

§3. PRODUKTY - CENA

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu:
a) podane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów wysyłki, które to koszty zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności za produkt i podawane są w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

3. L’Oréal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na Stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.

4. Z zastrzeżeniem wykorzystania przez Kupującego kodów rabatowych obniżających wartość całego zamówienia znajdującego się w koszyku, ceny podane na Stronie Sklepu uwzględniają promocje obowiązujące w momencie składania zamówienia.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem. Kupujący może dokonać zamówienia, zakładając konto na Stronie Sklepu bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.

2. Informujemy, że możliwe jest jedynie składanie zamówień za pośrednictwem Strony Sklepu. Zamówienia składane drogą e-mailową i telefoniczną nie będą realizowane.

3. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt(y) z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka".

5. Kupujący po dodaniu produktu do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.

6. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Płatność” wybrane towary w koszyku nie są rezerwowane.

7. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Płatność” Kupujący podaje na formularzu:
a) login (adres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu albo
b) niezbędne pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy, numer telefonu), jeżeli Kupujący nie założył konta na Stronie Sklepu

8. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane L’Oréal za pośrednictwem Strony Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

§5. DOSTAWA

1. Produkty dostarczane są za pomocą usługi kurierskiej. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest poniżej:

 

SPOSÓB DOSTAWY

 

KOSZT DOSTAWY

Przesyłka kurierska FEDEX

13zł

2. Dostawa dla zamówień, w których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi 100 zł brutto lub więcej jest bezpłatna.

3. Dostawa zamówienia odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest realizowana w ciągu od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

4. Przed odebraniem paczki zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaleca się zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz skontaktowanie się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe czynności ułatwią rozpatrywanie reklamacji, jednakże nie stanowią warunku jej rozpatrzenia.

§6. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zatwierdzeniem przez Kupującego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.

2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” oznacza skierowanie do L’Oréal oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.

3. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez L’Oréal potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie L’Oréal o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a L’Oréal.

5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia zgodnie z procedurą przewidzianą w paragrafie 4 Regulaminu. Po potwierdzeniu zamówienia przez L’Oréal zgodnie z punktem 4 paragrafu 6 Regulaminu, wszelkie zmiany muszą być procesowane za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie lub telefonicznie).

§7. PŁATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do wyboru sposobu płatności za zamówienie.

2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, "za pobraniem" u kuriera lub w Paczkomacie (o ile taka opcja będzie dostępna w momencie składania zamówienia, o czym Kupujący każdorazowo zostanie poinformowany na początku składania zamówienia).

3. W przypadku wyboru formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.

4. L’Oréal zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie, po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6. W przypadku, gdy zgodnie z punktem 3 paragrafu 6 dokonana przez Kupującego płatność całej należnej kwoty stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia, L’Oréal zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.

5. L’Oréal do każdego zamówienia dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.)

6. Na życzenie Kupującego skierowane do Biura Obsługi Klienta L’Oréal wystawia faktury VAT, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. W celu wystawienia faktury VAT należy skontaktować się:
a) telefonicznie pod numerem +48 22 255 24 70
b) wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mydermacenter.pl
c) wysyłając zapytanie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Skontaktuj się z nami.

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. L’Oréal zobowiązuje się dostarczyć zamówienie w terminie wskazanym w punkcie 3 paragrafu 5.

2. W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej Kupujący może od umowy odstąpić albo wyznaczyć L’Oréal dodatkowy termin do doręczenia zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

3. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie są kompletne przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, L’Oréal skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez L’Oréal wezwania do ich uzupełnienia, L’Oréal zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w paragrafie 9, L’Oréal odpowiada wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które L’Oréal zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

§9. REKLAMACJA

1. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującego niebędącego Konsumentem. Poniższe zasady odpowiedzialności L’Oréal z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.

2. L’Oréal zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. L’Oréal ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanych produktów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego.

3. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail kontakt@mydermacenter.pl, w formie pisemnej listownie lub osobiście na adres: L’Oréal Polska, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane przez Konsumenta żądanie. Konsument może wykorzystać do tego celu formularz reklamacyjny L’Oréal dołączany do każdego zamówienia.

4. Wraz z reklamacją Konsument powinien przesłać L’Oréal dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. Konsument powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres:

Centrum Dystrybucyjne L’Oréal Polska
DZIAŁ ZWROTÓW MYDERMACENTER
ul. Stefana Batorego 6, Pass,
05-870 Błonie C

6. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt L’Oréal. L’Oréal nie ponosi kosztów reklamacji zgłoszonej po upływie okresu odpowiedzialności L’Oréal z tytułu rękojmi, określonego w Kodeksie Cywilnym.

7. L’Oréal, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

8. L’Oréal nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty, których jest producentem oraz nie świadczy usług posprzedażnych. Produkty sprzedawane w Sklepie, których producentem nie jest L’Oréal, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje na temat warunków gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz uprawnień przysługujących Konsumentowi z tytułu gwarancji, każdorazowo znajdują się w opisie danego produktu na Stronie Sklepu.

9. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić L’Oréal reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez L’Oréal. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Biura Obsługi Klienta L’Oréal. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia dołączany przez L’Oréal do każdego zamówienia. Dodatkowo formularz odstąpienia dostępny jest tutaj.

3. Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@mydermacenter.pl lub w razie skorzystania z formularza w formie papierowej, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, listownie na adres:
Centrum Dystrybucyjne L’Oréal Polska
DZIAŁ ZWROTÓW MYDERMACENTER
ul. Stefana Batorego 6, Pass,
05-870 Błonie C

4. Konsument jest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3 powyżej.

5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia produktu, nadania).

6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Konsumenta (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez L’Oréal) zostanie dokonany przez L’Oréal niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumenta z dodatkową odpłatnością).

8. L’Oréal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

9. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
a) której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

12. Informacje na temat sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument może również uzyskać w Biurze Obsługi Klienta L’Oréal:
a) telefonicznie pod numerem +48 22255 24 54
b) wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mydermacenter.pl
c) wysyłając zapytanie drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Skontaktuj się z Nami.

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 lub 22 290 89 16. Porady są bezpłatne, dzwoniący ponosi jedynie koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora.

5. Konsumenci uprawnieni są również do skorzystania z platformy internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. Platforma ODR), która jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

§12. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

3. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z Kupującym umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie oraz świadczenia Usług.

4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu, na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez L’Oréal lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co L’Oréal, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną tutaj.

6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – 3 lata od ostatniej interakcji z konta Użytkownika;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – przez okres 6 lat wynikającym z przepisów podatkowych;
 • w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

9. Użytkownik lub Kupujący może otrzymywać od L’Oréal drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach L’Oréal, jeżeli Użytkownik lub Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia. O zasadach przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Użytkownik lub Kupujący informowany jest z chwilą wyrażenia zgody o której mowa w zdaniach poprzedzających.

10. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych osobowych.

11. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

12. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 10 i 11 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

13. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają L’Oréal świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez L’Oréal na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies

§13 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU

1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: L’Oréal Polska, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres kontakt@mydermacenter.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez L’Oréal. O decyzji w przedmiocie reklamacji L’Oréal niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

§14 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 • a) korzystania ze Strony Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • b) korzystania ze Strony Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • c) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • d) niepodawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • e) nienaruszających praw majątkowych lub dóbr osobistych L’Oréal, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników.

2. Użytkownik ma prawo:

 • a) powiadomić L’Oréal o każdym przypadku naruszenia jego praw, zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 • b) powiadomić L’Oréal o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Sklepu.
 • c) do usunięcia założonego przez siebie konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z wybranej Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.

3. Wszelkie pytania, zastrzeżenia w zakresie usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Strony Sklepu Użytkownik powinien zgłaszać składać pisemnie, listem poleconym na adres: L’Oréal Polska, ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres kontakt@mydermacenter.pl.

4. L’Oréal, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

 • a. Użytkownik lub osoba trzecia korzystająca z jego konta naruszyła istotne postanowienie Regulaminu,
 • b. L’Oréal poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy L’Oréal,
 • c. treści zamieszczone przez Użytkownika na Stronie Sklepu są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • d. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.

§15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej ani administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Strony Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

2. Strona Sklepu i jej zawartość są dostarczane "jako takie" ("as is"). L’Oréal nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Strony Sklepu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i dokładności, aktualności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez L’Oréal. L’Oréal nie udziela również gwarancji, że Strona Sklepu i serwer, na którym się znajduje Strona Sklepu są kompatybilne ze sprzętem używanym przez Użytkowników, ani, że Strona Sklepu nie będzie zawierać wirusów, „robaków”, „koni trojańskich” i nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, jakie mogą odnieść Użytkownicy w związku z tymi niebezpiecznymi elementami.

3. L’Oréal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody rzeczywiste (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans), poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Strony Sklepu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędami lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet lub awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.

4. L’Oréal nie ponosi wobec Użytkownika ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony Sklepu, w szczególności podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie pielęgnacji lub ochrony zdrowia.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie lub przesłanie materiałów na Stronę Sklepu. Użytkownik gwarantuje, że jakiekolwiek informacje, które zamieszcza, przesyła na Stronę Sklepu są zupełne, nie wprowadzają w błąd i są zamieszczane, przesyłane w dobrej wierze oraz, że Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania i przesyłania takich materiałów. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić L’Oréal z odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich wynikających z korzystania przez Użytkownika ze Strony Sklepu lub z zamieszczenia przez Użytkownika materiałów na Stronie Sklepu.

6. Strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Stronie Sklepu, podane są jedynie w celach informacyjnych.

§16 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona Sklepu, w szczególności tekst, treść, oprogramowanie, filmy wideo, muzyka, dźwięk, grafika, zdjęcia, ilustracje, szata graficzna, układ i wybór prezentowanych na Stronie Sklepu treści, nazwy, loga, znaki towarowe, znaki usługowe i inne materiały (łącznie zwane „Zawartością”) stanowią przedmiot ochrony prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych, oraz przepisów prawa własności przemysłowej. Prezentowana i udostępniana Zawartość obejmuje zarówno materiały do których prawa posiada L’Oréal jak i materiały do których prawa przysługują osobom trzecim.

2. Jakiekolwiek znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe, zarejestrowane lub nie, przysługują L’Oréal lub gdy tak wskazano, innym uprawnionym podmiotom. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub korzystanie z nich, w tym reprodukcję, wgrywanie lub inny sposób używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.

3. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania z Zawartości w zakresie dozwolonego użytku osobistego zgodnie z właściwymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Poprzez korzystanie z Zawartości, Użytkownik nie nabywa do niej praw ani licencji.

4. Jakiekolwiek wykorzystanie którejkolwiek z części Zawartości lub zamieszczenie na innej stronie odnośnika do Strony Sklepu wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia L’Oréal. W celu uzyskania informacji co do możliwości uzyskania takiego zezwolenia należy skontaktować się z L’Oréal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym w Regulaminie.

5. W przypadku posiadania przez Użytkownika informacji na temat nieupoważnionego dostępu do Strony Sklepu lub korzystania z niej w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub posiadania informacji na temat roszczeń osób trzecich w tym zakresie, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu L’Oréal pod adresem do korespondencji lub adresem e-mail wskazanym w Regulaminie.

6. Jakiekolwiek materiały z Zawartości nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane, prezentowane, rozpowszechniane, modyfikowane, załadowywane w celu tworzenia prac pochodnych, rekompilowania, dekompilowania, nie mogą podlegać dezasemblacji, odtwarzaniu kodu źródłowego wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku i z zachowaniem wszelkich wymaganych prawem informacji o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich i źródle materiałów.

7. Z zastrzeżeniem odmiennego postanowienia na Stronie Sklepu, L’Oréal zezwala na pobieranie materiałów z Zawartości wyłącznie jeśli:

 • a. wydrukowana zostanie nie więcej niż jedna kopia pobranych materiałów i nie będą wykonywane dalsze kopie tego wydruku;
 • b. użytkowanie pobranych materiałów i/lub ich wydruku ma wyłącznie charakter osobisty, niekomercyjny; oraz
 • c. na pobranych i/lub wydrukowanych materiałach zachowane zostaną wszystkie informacje o prawach autorskich, których będą Użytkownicy zobowiązani przestrzegać.

8. Modyfikacja materiałów z Zawartości lub używanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych przysługujących L’Oréal lub innym podmiotom. Ponadto zakazuje się sprzedaży, oferowania sprzedaży lub rozpowszechniania w każdy inny sposób (w tym poprzez telewizję, prasę, radio lub sieć komputerową) Zawartości lub którejkolwiek z jej części. Zakazuje się udostępniania którejkolwiek części Strony Sklepu jako części innej witryny, poprzez ramkowanie (framing) lub w inny sposób. Strona Sklepu i informacje w niej zawarte nie mogą być wykorzystywane do tworzenia żadnych baz danych, przechowywane (w całości lub części) w bazach danych dostępnych dla Użytkowników lub osoby trzeciej, ani używane do rozpowszechniania witryn z bazami danych zawierającymi całą Stronę Sklepu lub jej część.

§17. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kupujący ma możliwość wyrażenia własnej opinii i polecania każdego produktu. Opinie wyrażone o każdym produkcie odpowiadają średniej ocen i poleceń internautów pod każdym pytaniem i tylko ich dotyczą. Opinie nie stanowią w żadnym przypadku elementu umowy z L’Oréal.

2. Gwiazdki znajdujące się na Stronie Sklepu przy produktach stanowią średnią z ocen, w danym momencie, przyznanych przez osoby, które wyraziły na Stronie Sklepu swoje opinię na temat danego produktu. W związku z powyższym ilość gwiazdek może ulegać zmianie.

3. W przypadku zamieszczenia opinii o produkcie, Kupujący lub Użytkownik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej L’Oréal na korzystanie z opinii na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie dowolną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową); w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, publikacja na stronie internetowej, w tym Stronie Sklepu, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. W przypadku braku produktu w danym momencie na Stronie Sklepu Kupujący może skorzystać z opcji „Sprawdź dostępność”, która polega na powiadomienia Kupującego o dostępności produktu na wskazany adres e-mail.

5. W celu skorzystania z opcji „Sprawdź dostępność” należy:
a) wybrać odpowiednią opcję na stronie produktu;
b) wpisać adres e-mail na który ma zostać wysłana informacja o dostępności produktu;
c) potwierdzić zlecenie klikając „Powiadom mnie o dostępności produktu”.

6. Gdy produkt, w stosunku do którego skorzystano z opcji „Sprawdź dostępność” będzie dostępny dla Kupujących na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z informacją o dostępności produktu.

7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący lub Użytkownik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupujący każdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.

8. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. L’Oréal przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn prawnych mających wpływ na treść regulaminu lub z przyczyn organizacyjnych, w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności w związku ze zmianą profilu działalności, wprowadzeniem nowych usług lub funkcjonalności, z zastrzeżeniem punktu 9. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 10 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto, Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie poinformuje L’Oréal o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu.

9. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.

10. L’Oréal zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Kupujący może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.

11. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym lub Użytkownikiem a L’Oréal podlegają prawu polskiemu.

(22) 255 24 54

Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

Opłata jak za standardowe połączenie